Obchodné podmienky

Podmienky pre používateľov webovej stránky virtualnesidlo.online

Všeobecné pravidlá používania a podmienky pre užívateľov
1. Základné ustanovenia


1.1 Prevádzkovateľom webových stránok virtualnesidlo.online (ďalej len „systému“ alebo „domén“ alebo „web stránok“) je: Business Zone s.r.o., sídlo: Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50959751, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32299/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“, alebo „Business Zone s.r.o.“). Prevádzkovateľ zodpovedá za funkčnosť a prevádzku systému a poskytovanie služieb poskytovaných na doménach.


1.2 Užívateľ systému je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webové stránky (ďalej len „Užívateľ“).

1.3 Virtuálne sídlo je adresa, ktorú umožňuje Prevádzkovateľ Užívateľovi používať ako svoju oficiálnu adresu miesta podnikania, trvalého pobytu alebo sídla svojej spoločnosti  (ďalej len „virtuálne sídlo“). S poskytnutím virtuálneho sídla sú spojené služby, ktorých používanie nie je povinné, ale sú pre užívateľa len voliteľné. Jedná sa o službu preberania doručenej pošty užívateľa, oznamovanie užívateľovi o došlej pošte, jej scanovanie a preposielanie na email užívateľa, jej fyzické preposielanie na adresu užívateľa, a uskladnenie doručenej pošty (ďalej len „služby spojené s používaním virtuálneho sídla“). Predmetom služby nie je nájom priestorov, ani užívateľovi nevzniká právo užívanie priestorov alebo ich časti na uvedených adresách. Prevádzkovateľ umožňuje užívateľovi len evidenciu predmetnej adresy v registroch podľa potreby užívateľa na dobu platnosti vzťahu.

1.4 Prevádzkovateľ má k adresám poskytovaným ako virtuálne sídlo vlastnícky alebo nájomný vzťah a je oprávnený poskytovať súhlas s umiestnením sídla, poskytovaním pobytu či miesta podnikania na uvedených adresách.

1.5 Objednávateľ je ten užívateľ, ktorý vykoná elektronickú objednávku na predmetných doménach.

1.6 Predmetom objednávky je virtuálne sídlo, služby spojené s využívaním virtuálneho sídla a služby zápisu zmien v príslušných registroch. Služby virtuálneho sídla a s tým spojené služby sa objednávajú na dobu 12 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Služba zápisu zmien v registroch je jednorazová služba.

1.7 Odoslaním objednávky a pripísaním ceny za služby uvedené v objednávke, vzniká medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom zmluvný vzťah, ktorý sa riadi týmito Všeobecnými pravidlami používania služby a zákonmi SR, v ktorom sa Prevádzkovateľ zaväzuje užívateľovi poskytnúť:

– dokumenty, potrebné k zápisom adresy do evidencií požadovaných užívateľom,

– služby spojené s využívaním virtuálneho sídla v rozsahu uvedenom v objednávke,

a to počas doby 12 mesiacov od odoslania objednávky, a užívateľ sa zaväzuje za objednané služby zaplatiť dohodnutú odmenu.

1.8 Odmena je cenou za služby poskytovanou Prevádzkovateľom užívateľovi. Odmena je vyjadrená v mene EUR a nezahŕňa DPH. Prevádzkovateľ nie je registrovaným pre DPH. V prípade, že by sa tak počas doby poskytovania služby stal osobou registrovanou pre DPH, dohodnutá odmena sa v ďalšom období navýši o DPH.

1.9 Doba poskytovania služby je 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby je možné túto lehotu predĺžiť alebo ukončiť využívanie služieb.


2. Webová stránka


2.1 Webové stránky predstavujú ponuku služieb Prevádzkovateľa systému a je dostupné pre každého s prístupom na internet. Obsahujú informácie o

  • adresách, na ktorých je možné zriadiť virtuálne sídlo,
  • cenách za virtuálne sídlo na 12 mesiacov,
  • cenách za služby spojené s využívaním virtuálneho sídla na 12 mesiacov,
  • jednorazových cenách za ostatné služby,


2.2 Prístup k systému a jeho používanie sa riadi týmito pravidlami a podmienkami pre používanie systému, pričom jeho používaním vyjadruje osoba zároveň výslovný súhlas s uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním. Systém je verejne dostupný na zvolených doménach a okrem zobrazovania informácií o ponuke služieb Prevádzkovateľa umožňuje vytváranie objednávok vybraných služieb a úhradu za objednané služby.

2.3 Registrácia na stránke a objednávka poskytovaných služieb sú dostupné užívateľom – fyzickým a právnickým osobám, ktoré sú právne spôsobilé.


3. Súkromie Užívateľov a ochrana osobných údajov Užívateľov


3.1 Prácu s osobnými údajmi, náš prístup a pravidlá máme definované v Zásadách ochrany osobných údajov.

3.2 Registráciou v systéme zákazník vyjadruje svoj súhlas s podmienkami a súčasne dáva Prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas na to, aby v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, e-mail, adresa a telefónne číslo, dátum narodenia, a aby tieto osobné údaje boli zaradené do databáz Prevádzkovateľa, a to na účely poskytovania služieb, notifikácie a na marketingové účely spojené s aktivitami prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán a čas dvoch (2) rokov od jeho skončenia. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije len na účely uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov v bode 3.1.


4. Užívateľský obsah


4.1 Akýkoľvek Užívateľ môže zasielať Obsah rôznymi formami. Prevádzkovateľ, bez ohľadu na to, či bude tento Obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť žiadneho Obsahu.


4.2 Užívateľ berie na vedomie, že, je výhradne zodpovedný za svoj Obsah a za dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym Obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s Obsahom.


4.3 Užívateľ nesmie do komentárov v systéme pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.


4.4 Prevádzkovateľ kontroluje obsah uvedený na stránke a odoslaný Užívateľmi výnimočne a v prípade porušenia pravidiel, rozhoduje o vymazaní, blokovaní prípadne nahlásení účtu orgánom činným v trestnom konaní.5 Duševné vlastníctvo/autorské práva


5.1. Aj keď prevádzkovateľ stránky a web stránka nezodpovedá za fotografie a komentáre Užívateľov, ale dbá na zásady v oblasti duševného vlastníctva a autorských práv.


5.2 Každý Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať do systému len taký obsah, ku ktorému má autorské práva alebo súhlas autora, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za následky s tým spojené.

5.3 Každý užívateľ používaním stránok prehlasuje, že bude dodržiavať a ctiť autorské práva do maximálnej miery, čo znamená:

  • nebude kopírovať obsah z iných webových lokalít.
  • nepoužije fotografie, ktorých vysporiadanie autorských práv je otázne, sú majetkom tlačových agentúr, fotobánk alebo jednotlivcov a nemá na ne povolenia. 


6. Porušenie autorských práv, alebo iných práv

6.1 Ak by sa nejakým nedopatrením, čo i len cez tretiu stranu na stránke zobrazil alebo vyskytol materiál, ktorý narušuje Vaše alebo kohokoľvek práva, prosím, nahláste tento obsah na info@virtualnesidlobb.sk 


7. Poskytovanie služby

7.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať služby Objednávateľovi počas celej objednanej a uhradenej doby poskytovania služby v rozsahu, v akom boli služby objednané.

7.2 Počas trvania doby prevádzkovateľ nie je oprávnený meniť obsah služby. V prípade, že by tak spravil, objednávateľ je oprávnený od tejto dohody okamžite odstúpiť a dožadovať sa vrátenia nespotrebovanej časti odmeny.

7.3 Zmenu obsahu poskytovanej služby je povinný Prevádzkovateľ oznámiť Objednávateľovi najneskôr s vystavenou faktúrou na nasledujúce obdobie ( to znamená obdobie po uplynutí 12 mesiacov poskytovania služby). Jej úhradou zo strany objednávateľa ten vyjadruje súhlas so zmenou rozsahu a obsahu poskytovaných služieb.

7.4 Ak sa hovorí o zmene obsahu a rozsahu služieb, Prevádzkovateľ je oprávnený meniť len množstvo preberanej a scanovanej pošty za zvolenú cenu, prípadne zmeniť cenu za objednanú službu, nie je však oprávnený zmeniť poskytovanú adresu.

7.5 Neuhradením faktúry na nasledujúce obdobie poskytovania služby vyjadruje Objednávateľ nesúhlas s poskytovaním služby, čím zanikajú jeho oprávnenia na používanie adresy v akomkoľvek registri a užívania všetkých objednaných služieb spojených s využívaním virtuálneho sídla. V lehote do 14 dní od uplynutia splatnosti faktúry na nasledujúce obdobie je povinný zabezpečiť výmaz poskytovanej adresy z príslušného registra, v opačnom prípade sa jedná o neoprávnené užívanie cudzej veci a Prevádzkovateľ je oprávnený sa dožadovať dohodnutej odmeny v plnom rozsahu za každé ďalšie obdobie používania adresy v evidenčných registroch vrátane ceny služieb spojených s využívaním virtuálneho sídla, v pomernej výške od začiatku obdobia neuhradeného obdobia až po deň výmazu adresy z evidenčného registra. Lehota 14 dní je dodržaná, ak Objednávateľ preukázateľne podá návrh na zápis zmeny adresy v príslušnom evidenčnom registri.

7.6 Počas celej doby platnosti zmluvného vzťahu je Prevádzkovateľ povinný označiť schránku pre príjem pošty na zvolenej adrese obchodným menom resp. menom Objednávateľa tak, aby bol zabezpečený príjem doručenej pošty adresovanej Objednávateľovi. V prípade neuhradenia faktúry na nasledujúce obdobie je oprávnený poštovú schránku odznačiť bez vplyvu na následky neuhradenia faktúry uvedené v bode 7.5.

7.7 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek prestať využívať služby virtuálneho sídla a zmeniť virtuálnu adresu zapísanú v evidenčných registroch za inú. Služby spojené s využívaním virtuálneho sídla (označenie schránky, preberanie a preposielanie pošty) mu však budú poskytované až do uplynutia doby, na ktorú má naďalej aktívne predplatené služby, bez nároku na vrátenie nespotrebovanej odmeny za služby.

7.8 Objednávateľ má nárok na vrátenie nespotrebovanej odmeny za objednané služby v prípade predčasného ukončenia využívania služby, avšak len v prípade existencie prekážky využívania služby, spôsobenej neakceptáciou objednanej virtuálnej adresy zo strany úradov, bánk či iných inštitúcií, a to za dobu odo výmazu adresy z príslušného registra, nasledujúceho po dni vzniku prekážky, do konca predplatenej doby. Po dni výmazu adresy z príslušného registra Objednávateľ nie je oprávnený adresu používať, ani ďalej využívať služby virtuálneho sídla.

7.9 Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť poskytovanie služieb v prípadoch:

– ak Objednávateľ neuhradí faktúru na nasledujúce obdobie,

– ak Objednávateľ užíva adresu v rozpore s dobrými mravmi, alebo vykonáva činnosť, ktorá neslúži dobrému menu Prevádzkovateľa virtuálneho sídla. V takom prípade má Objednávateľ nárok na vrátenie nespotrebovanej časti odmeny odo dňa výmazu adresy z príslušného registra až do konca predplateného obdobia.

7.10 K preberaniu doporučenej pošty je Objednávateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi splnomocnenie na preberanie doporučenej pošty.

7.11 Scanovanie pošty predstavuje službu elektronizácie doručenej pošty do formátu pdf alebo jpg, ktorá je následne preposielaná prostredníctvom emailu Objednávateľovi.

7.12 Preposlanie pošty predstavuje službu zabalenia a preposlania všetkej doručenej pošty Objednávateľa na kontaktnú adresu Objednávateľa Prevádzkovateľom.

7.13 Prevádzkovateľ poskytuje v cenách uvedených na doménach služby spojené s využívaním virtuálneho sídla v balíčkoch v nasledovnom zložení:

                 – základné virtuálne sídlo bez preberania pošty – predstavuje poskytnutie súhlasu s umiestnením sídla na zvolenej adrese, označenie poštovej schránky menom/obchodným menom Objednávateľa,

                 – počet mesačne preberanej pošty – 5, 10, 15, 20 až nekonečne veľa zásielok – predstavuje prevzatie a uskladnenie pošty na základe splnomocnenia od Objednávateľa a následné scanovanie a odoslanie pošty emailom. Rozsah zásielok (počet strán obsahu doručenej pošty) nie je obmedzený. Obmedzené je len množstvo obálok, ktoré sú prijímané v mene Objednávateľa na príslušný počet zahrnutý v balíčku (5, 10 ….)

                 – zásielke doručené nad rámec mesačného preplateného počtu zásielok sú spoplatnené sumou 1€/ prevzatie 1ks obálky, 1€/ 1ks nascanovanej A4 , a sú hradené Objednávateľom,

                 – zápis zmien v Obchodnom registri – predstavuje jednorazové zabezpečenie zápisu zmien v Obchodnom registri týkajúci sa osoby Objednávateľa,

7.14 Cena za predmetné balíčky je individuálne určená pri každej jednej adrese zvlášť.

7.15 Objednávateľ je oprávnený každý mesiac požiadať o vydanie nového súhlasu s umiestnením sídla týkajúceho sa inej adresy z portfólia Prevádzkovateľa bezodplatne, avšak nová adresa musí byť v hodnote pôvodne objednanej adresy, tz. ak si Objednávateľ objednal adresu A v cene 120€ ročne, nemôže požadovať zmenu na adresu B hodnoty vyššej ako 120€ ročne, iba ak doplatí cenový rozdiel.

7.16 Od zmluvného vzťahu môže Objednávateľ odstúpiť bezodplatne a bez udania dôvodu, a bez povinnosti úhrady odmeny, ak tak urobí do 14 dní od začiatku zmluvného vzťahu. Na ním uvedené číslo účtu mu bude vrátená celá uhradená suma ponížená o bankové poplatky spojené s inkasom a vrátením platby.


8. Odkazy


8.1 Systém obsahuje odkazy na webové stránky tretej strany/tretích strán alebo vložená časť stránok tretích strán, sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu.


8.2 Business Zone s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom odkazov (linkov) na alebo z tejto stránky, spájanie s inými stránkami alebo portálmi mimo tejto stránky Užívateľ realizuje na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nezodpovedá za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany Prevádzkovateľa na tejto stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu Užívateľov.9 Práva a povinnosti užívateľa


9.1 Užívateľ berie na vedomie, že doménach a všetkých podstránkach, subdómenach sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a/alebo so všeobecnou morálkou, teda nesmie:

– Propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

– Odosielať príspevky s erotickým obsahom,

– Propagovať detskú pornografiu,

– Propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov,

– Využívať priamo alebo skrytou formou portál na reklamu tretej strany,

– Uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte.

10. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa


10.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľmi a používateľmi.

10.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi alebo Užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním webovej stránky, prípadne s používaním služieb na webovej stránke. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neodborným použitím užívateľského konta samotným Užívateľom, zneužitím alebo stratou identifikačných a registračných údajov užívateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Užívateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácií uvedených na webovej stránke.

10.3 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.

11 Zmena pravidiel


11.1 Zmenu Prevádzkovateľa je povinný prevádzkovateľ oznámiť Objednávateľovi najneskôr ku dňu výročia zmluvného vzťahu, pričom Objednávateľ je v prípade nesúhlasu zmluvný vzťah ukončiť a neuhradiť tak faktúru na nasledovné obdobie a prestať užívať služby virtuálneho sídla.

11.2 V prípade zvýšenia ceny zo strany Prevádzkovateľa alebo rozsahu poskytovaných služieb, zloženia balíčkov služieb a ich cien, je Objednávateľ oprávnený od užívania služby odstúpiť s okamžitou platnosťou najneskôr do 30 dní, odkedy bol o zmenách informovaný.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 01.04.2021

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
bb@soi.sk
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 
fax č. 048/412 46 93